:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลบวกค้าง มีคะแนนระดับ AA ผลคะแนน 97.11

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบวกค้าง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

⭐️⭐️เทศบาลตำบลบวกค้าง มีคะแนนระดับ AA ผลคะแนน 97.11⭐️⭐️

????คะแนนลำดับที่ 1 ของ อปท. อำเภอสันกำแพง (จากจำนวน อปท. ทั้งหมด 10 หน่วยงาน)
????คะแนนลำดับที่ 6 ของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ (จากจำนวน อปท. ทั้งหมด 211 หน่วยงาน)
............
????????เทศบาลตำบลบวกค้าง จะได้นำผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ พร้อมพัฒนาเทศบาลตำบลบวกค้าง ให้มีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร