:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

                                     

ประธาน อสม.

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายกิ่งก้าน    ลือชา

ประธาน อสม. ตำบลบวกค้าง

นางสาววันเพ็ญ  ใจจ้อย

ประธาน อสม. หมู่ 2

นายมิ่งศิษฐ์    สกนธ์ภัทรณัฐ

ประธาน อสม. หมู่ 3

นายจินดา   จันทร์แรง

ประธาน อสม. หมู่ 4

นางสายฝน    หน่อแก้ว

ประธาน อสม. หมู่ 5

นายเสมอ ฟองสา

ประธาน อสม. หมู่ 6

นายทองสุก     มองมูล

ประธาน อสม. หมู่ 7

นางสาววิลัยลักษณ์  ณ  วันจันทร์

ประธาน อสม. หมู่ 8

นางแก้วมา      ฟองแก้ว

ประธาน อสม. หมู่ 9

นางจินตนา     มูลงาม

ประธาน อสม. หมู่ 10

นายถาวร     เงินคำจันทร์

ประธาน อสม. หมู่ 11

นายคนองฤทธิ์  ไชยนวล

ประธาน อสม. หมู่ 12

นางสังวาล  สุธรรม

ประธาน อสม. หมู่ 13