:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ระบบ back office

 

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลบวกค้าง

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรฺ์ (e-LAAS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)

ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรองค์กร(LHR)

ระบบสารสนเทศข้อมูล competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง(กรอบอัตรากำลัง)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(Lec)