:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

                                     

ประธาน อพม.

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นางเครือวรรณ  ชมภูแก้ว

ประธาน อพม. หมู่ที่  1

นางกันยารัตน์  ยะใส

ประธาน อพม. หมู่ที่  2

นายวีระ  ปัญญานิล

ประธาน อพม. หมู่ที่  3

นางสาวสุภัชรา  ใจจา

ประธาน อพม. หมู่ที่  4

นางสายฝน  หน่อแก้ว

ประธาน อพม. หมู่ที่  5

นางบุษราคัม  พลหาญ

ประธาน อพม. หมู่ที่  6

นางพรศรี  แสงขัด

ประธาน อพม. หมู่ที่  7

นางนันตา  บุญวงค์

ประธาน อพม. หมู่ที่  8

นางสำอาง  วิจักษณ์ชน

ประธาน อพม. หมู่ที่  9

นางสาวพวงทอง  หน่อแก้ว

ประธาน อพม. หมู่ที่  10

นายนิรันดร์  เงินคำจันทร์

ประธาน อพม. หมู่ที่  11

นายคะนองฤทธิ์  ไชยนวล

ประธาน อพม. หมู่ที่  12

นางวาสนา  หน่อแก้ว

ประธาน อพม. หมู่ที่  13