เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
ขยายกำหนดการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในต้นทุนที่ยอมรับได้ เพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้ของกรมป่าไม้เป็นจำนวนมากในอนาคต ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติ...
18-05-2563