:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
กองการศึกษา
นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวิโรจน์ กันธะอูป
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ ขาววัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสายทอง ภิยะคำ
ครูชำนาญการ
นางนาตยา เกิดพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวรสรินทร์ สุธรรมซาว
ครูชำนาญการ
นางสุภัทรา ไชยคำวัง
ครูชำนาญการ
นางสาวสุชาดา กิจวิจารณ์
ครูชำนาญการ
นางทิพวรรณ ชื่นรัมย์
ครูชำนาญการ
นางสาววัชราภรณ์ เขมรัฐ
ครู คศ.1
นายณรงค์ศักดิ์ เสนอิ่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิติมา ฟองสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรี สมดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา อินต๊ะสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชวลิต ไชยคำวัง
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)
นางศิวพร แก้วจอหอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวลัดดาวัลย์ ใจสาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ