:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
กองช่าง
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกมล พลหาญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเสกสรร สมพาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสุภัชชา ชัยวิทยาอัมพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายขวัญชัย สังข์ทอง
นายช่างโยธา
นายสิงห์คำ แสงต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชษฐ์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเกียรติพงษ์ ใจมุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณรงค์ศักดิ์ ใจจา
พนักงานจ้าง
นายอนุสรณ์ เขียวสา
พนักงานจ้าง
นางสาวศรัญญา ใจมุข
พนักงานจ้าง
นายสมชาย ไชยมงคล
พนักงานจ้าง
นายนพพล ใจปัญญา
พนักงานจ้าง
นายสราวุฒิ กำจัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ