:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
-ตำแหน่งว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
.
นางวรวีร์ เสนนะ
รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
.
นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
.
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
.
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา