:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางลักขณา สายวังกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจามจุรี นันทะชัย
พนักงานจ้าง
นายกิตติชัย ใจปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายเกียรติเมธี เสนหล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายฐาปนพงค์ สายก้อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นพฤทธิ์ เจริญตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายวิโรฒ สุขสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายสุธีพงศ์ ก้อนป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)