:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

                                     

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายบัญชา    นันทยา

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1

นายสุทัศน์    พรหมพิชัย

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 2

นางกองคำ    เสมอกัน

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านต้นดู่ หมู่ที่ 3

นายเฉลิม      ใจจา

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4

นายบุญทา     ใจมุข

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่แต หมู่ที่ 5

นายสวัสดิ์      พลหาญ

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6

นายนที         มณีกุล

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านย่าปาย หมู่ที่ 7

นายก๋องคำ     มาระดา

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8

นายอินถา      อภิวงค์งาม

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้องก่องข้าวหมู่ที่ 9

นางเพ็ญจันทร์  สุขแก้ว

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 10

นายชมเชย      นันทชัย

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโป่ง หมู่ที่  11

นายบุญฤทธิ์     ใจเงิน

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้องก่องข้าวหมู่ที่  12

นายจันทร์แก้ว  สุธรรม

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองเหนี่ยงหมู่ที่ 13