:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

การจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบวกค้าง

เทศบาลตำบลบวกค้าง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลบวกค้าง มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารในรูปแบบการบริหารแบบสภาตำบล และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16  ธันวาคม 2539 ได้ปรับเปลี่ยนฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วหกสิบวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539) เป็นผลให้สภาตำบลบวกค้างเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้างตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา

ต่อมา โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพความเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง เป็นเทศบาลตำบลบวกค้าง ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552


ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลบวกค้าง

สมัย

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (ปีพ.ศ.)

ชื่อนามสกุล

ตำแหน่ง

1

2540 - 2544

นายสมพร มหาวงค์

ประธานกรรมการบริหาร อบต.

2

2545 - 2546

นายสมจิต ยืนยาว

ประธานกรรมการบริหารอบต.

2546 - 2547

นายบุญศักดิ์ กุมภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2547 - 2548

จ.ส.อ.วีระพันธ์ ยะถา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3

2548 - 2552

นายจรัส พรหมนุชานนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4

2553 - 2557

นายสมพร มหาวงค์

นายกเทศมนตรีตำบล

5

2557 – 2563

นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบล

6

2564-ปัจจุบัน

นายสมสิทธิ์ คำยอญ

นายกเทศมนตรีตำบล

 


ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบวกค้างตั้งอยู่อาคารไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 8 บ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสันกำแพง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  8  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 ตัดผ่านตำบลและเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลสันกำแพง ,ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านธิ,ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง และตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่


เนื้อที่

- เทศบาลตำบลบวกค้าง มีพื้นที่ 31.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  19,675  ไร่


ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบวกค้าง เป็นที่ราบลุ่มลาดเตียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  มีถนนสายที่สำคัญผ่านภายในตำบลคือ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1317  (สายดอนจั่น –บ้านสหกรณ์)  ตัดผ่านตำบล
ถนนทางหลวงชนบท สายต่าง ๆ ดังนี้
1) สายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว (ชม.๓๐๓๙)  ระยะทาง 8.702  กิโลเมตร
2) สายบวกค้าง – ชมภู (ชม.4090) ระยะทาง  8.322  กิโลเมตร
3) สายบ้านร้อยพร้อม – บ้านโป่ง (ชม. 2061) ระยะทาง 2.750  กิโลเมตร
4) สายบ้านกอสะเลียม – บ้านโป่งหนองหอย (ชม.5084) ระยะทาง  1.716  กิโลเมตร
5) สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1147 (<s