:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

 

                                                     ประธานสตรีแม่บ้าน

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นางเครือวรรณ ชมภูแก้ว

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1

นางปวงเพ็ชร ซาวคำ

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 2

นางแก้วภา คำแสง

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 3

นางสาวสุภัชรา ใจจา

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 4

นางน้ำฝน แสงมูล

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5

นางกรกนก ยอดคำลือ

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 6

นางนงเยาว์ ทองดอกแดง

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 7

นางสาวสุนทรี กาวีวงค์

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 8

นางวันเพ็ญ ขาคำ

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 9

นางจินตนา มูลงาม

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 10

นางกชมน เงินคำจันทร์

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 11

นางสุพรรณี กองอารินทร์

ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 12

นางวาสนา หน่อแก้ว

 ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 13