:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมสิทธิ์ คำยอญ
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 091-8513589
นายนคร ใจจา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 091-8531682
นายประยุทธ ขันตี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 095-8254011
นายเอกมนต์ ทะนันชัย
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 091-8531631
นายบุญทา ใจมุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 091-8531087
หัวหน้าส่วนราชการ
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 065-2314151
นางวรวีร์ เสนนะ
รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 089-6620150
สำนักปลัดเทศบาล
นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 053-446548 ต่อ 18
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 053-446548 ต่อ 18
กองคลัง
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 053-446548 ต่อ 25
กองช่าง
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 053-446548 ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 053-446548 ต่อ 15
กองการศึกษา
นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 053-446548 ต่อ 23