:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
สำนักปลัด
นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายศราวุธ เกิดพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายต่อพงศ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
นางสาววัลลภา พินโยจิต
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายอนันต์ ทาเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุพงศ์ มานะผัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวทิตยา เทกาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเศวตชัย โดดาธรรม
พนักงานจ้าง
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ แขกอ้อย
พนักงานจ้าง
นางสาวเบญจพร ชมภูแก้ว
พนักงานจ้าง
นางพัชริดา ปัญญาด้วง
พนักงานจ้าง
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
พนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวกรรณิการ์ สากร
พนักงานจ้าง
นายกมล หาญฟ้างาม
พนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายบูรพา ดวงสิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายอนุสรณ์ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศราวุธ เตชะติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานส่งเสริมการเกษตร)
นายณัฐพนธ์ ปินตาสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์)